A-luokan tiimi voi toteuttaa onnistuneesti B-luokan idean, mutta B-luokan tiimi ei saa A-luokankaan ideaa lentämään. FiBANin tutkimusten mukaan liiketoimintasuunnitelmaa joudutaan vaihtamaan yli kuusi kertaa rahoituspäätöksen jälkeen ennen kuin oikea malli löytyy. Mikäli yhtiöllä ei ole hyvää tiimiä toteuttamassa uusia suunnitelmia, on sijoittaja sijoittanut ”ilmaan”.

Yksi ihminen ei ole tiimi. On poikkeuksellista, että sijoittaja sijoittaisi yhtiöön, jossa on vain yksi henkilö. Yrittäjän on siis ympäröitävä itsensä itseään viisaammilla henkilöillä. Useamman henkilön omistaessa yrityksen on tiedostettava, että tasajako ei ole taktiikkaa vaan kertoo enemmänkin siitä, että yhtiössä ei ole käyty keskusteluja omistajien keskinäisistä rooleista. On myös tärkeä ymmärtää, että osakeyhtiön perustaminen on ainoa hetki, jolloin yhtiön omistus voidaan jakaa omistajien kesken täysin mielivaltaisessa ja halutussa suhteessa ilman, että ketään ulkopuolista asia kiinnostaa. Tästä syystä bisnesenkeli etsitään toisinaan jo ennen kuin yhtiö on olemassa.

“There is no question that irrespective of the horse (product), horse race (market), or odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines whether the venture capitalist will place a bet at all.”
– Mac Millan et al. 1985

Enkelit hakevat korkealla motivaatiolla, tahdolla ja liiketoimintaosaamisella varustettuja henkilöitä, joilla on kyky tehdä vaikuttavia esityksiä sijoittajille, partnereille ja asiakkaille. Aikaisemmat epäonnistumiset, kuten konkurssi, eivät välttämättä vaikuta negatiivisesti, vaan ennemminkin ne nähdään positiivisina oppimiskokemuksina.

Tiimin täydellisyyttä voidaan arvioida kahdeksan eri osa-alueen perusteella: Tahdon, Osaamisen, Rohkeuden, Suhdeverkoston, Myyntihenkisyyden, Valmennettavuuden / oppimiskyvyn, Luotettavuuden ja Heterogeenisuuden / täydentävyyden avulla.

Tiimin täydellisyys

Tahtoa indikoi selvimmin yrittäjätiimin aikajänne – kuinka kauan ja kuinka intensiivisesti he ovat vieneet yritystään eteenpäin. Osaamisesta kertovat tiimin saavuttamat konkreettiset tulokset ja rohkeudesta henkilöiden ”heittäytymiset” yritykseen mukaan mm. talkootyötuntien, rahallisten sijoitusten ja lainoitusten kautta. Jos yrittäjä ei itse ole valmis rahoittamaan / lainoittamaan yhtiötä, miksi muut olisivat?

Suhdeverkoston laajuus kuvastaa osaltaan tiimin aikaisempaa työhistoriaa ja kokemusta. Mitä laajempi verkosto, sitä useammassa asiassa on ehditty olla mukana ja sitä enemmän on opittu asioita. Myyntihenkisyys on etenkin nykyisin yksi tiimin avaintekijöistä ja -ominaisuuksista. Kyse on pääasiassa yrittäjien asenteesta ja suhtautumisesta myyntitoimintaan. Yritysporukan valmennettavuus tai oppimiskyky kuvastaa tiimin potentiaalia kehittyä ja kasvaa yhtiön mukana. Tiimi, joka ei kykene oppimaan ja jota ei voida valmentaa, on este sijoituksen toteutumiselle, kuten aiemmin todettiin.

Bisnesenkeli - Toimialan menestystekijät

Tiimin luotettavuus on toiminnan itsestäänselvyys. Luotettavuus mittaa myös osaltaan uskollisuutta porukalle ja idealle – onko henkilön oma etu vai yhtiön etu toiminnassa etusijalla. Yrittäjäporukan heterogeenisuus ja täydentävyys varmistavat sen, että kullakin osakkaalla on jotakin sellaista annettavaa, että hänellä on syy ja selkeä rooli olla yhtiön toiminnassa mukana. Heterogeenisuus on parhaimmillaan silloin, kun kaikki osa-alueet tulevat täytetyiksi, mutta porukassa on aina olemassa ”back up” –henkilö, joka pystyy vähintään keskimääräiseen suoritukseen toisen osaamisalueella. Voit analysoida oman porukkasi heterogeenisyyttä ja osaamista yllä olevan työkalun avulla. Ohjeet työkalun käytöstä löydät täältä: etula.fi/menestysmatriisi.

Omien kykyjen liioittelu tai vääristäminen katkaisee helposti DD-vaiheessa sijoituskeskustelut. Yrityksen oma ymmärrys puutteellisesta osaamisesta ja rekrytointitarpeista antaa sijoittajalle myönteisen kuvan yrittäjän kypsyydestä toteuttaa liikeideaa. Enkelin verkostojen kautta saattaa löytyä puuttuva henkilö johonkin avaintehtävään, ja sitä kautta voidaan vaikuttaa positiivisesti sijoituspäätöksen syntymiseen – luottamus henkilöiden välillähän on jo olemassa.

Yksi tehtävä yrityksen alkuvaiheessa on myös neuvonantajaryhmän (Advisory boardin) tai hallituksen rakentaminen. Parhaita neuvonantajia ovat henkilöt, joilla on levoton ja epäilevä mieli, rohkeus ilmaista itseään, tulevaisuuteen suuntautunut näkökulma, taito kyseenalaistaa ja innostaa sekä halukkuus sitoutua (Dayton 1984). Ennen henkilön lisäämistä yrityksen neuvonantajaryhmään on ehdottomasti varmistettava, että hän on lupautunut ja sitoutunut siinä toimimaan.