Enkelisijoittaminen eroaa merkittävästi muista sijoitusmuodoista siinä, että bisnesenkeli pyrkii yleensä vaikuttamaan sijoituksensa onnistumiseen aktiivisesti (vrt. pörssisijoittaminen). Sijoitus saattaa olla myös muuta kuin rahaa. Itse asiassa tutkimusten mukaan osaamisen ja verkostojen sijoittamisella saadaan aikaan huomattavasti parempia tuloksia yrityksessä kuin pelkän pääoman antamisella.

Osaamispääomaa-verkostoja-rahaa

Mentorointi ja kontaktit ovat usein yritykselle paljon tärkeämpiä kuin raha. Tärkeimmiksi osaamispääomatarpeiksi kohdeyhtiöt luettelivat strategisen suunnittelun, yrityksen kansainvälistymisen, bisneskontaktien hankkimisen ja lisärahoituksen hankkimisen.

Sijoituspäätöstä pohtiessaan bisnesenkeli pohtii asiaa kaikkien kolmen osa-alueen osalta erikseen: mitä osaamista on annettavana, mihin potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin on verkostot kunnossa ja minkä verran pääomaa tarvittaisiin jotta sijoitus onnistuisi. Kärjistäen voidaankin mainita, että vain 1/3 enkelisijoittamisesta on rahasijoittamista, 1/3 verkostojen hyödyntämistä ja 1/3 oman osaamisen tuomista kasvuyrityksen käyttöön. Enkelin rooli kohdeyhtiössä määräytyy sijoitusportfolion tilanteesta sekä sijoitusstrategiasta.

Yhtenäistä ja yleistä tapaa tehdä sijoituspäätös ei ole olemassa, vaan jokainen sijoittaja toimii omilla periaatteillaan. Mitä enemmän sijoittaja sijoittaa osaamispääomaa ja verkostoja, sitä aktiivisemman ja sitovamman roolin hän ottaa, ja sitä enemmän hän voi vaikuttaa sijoituksensa onnistumiseen. Aktiivisimmillaan sijoittaja saattaa olla yhteydessä yhtiöön useamman kerran viikossa ja passiivisimmillaan vain muutaman vuoden välein. On tyypillistä, että enkeli sijoittaa eri tavalla eri yhtiöihin: yksiin passiivisessa roolissa ja toisiin aktiivisessa roolissa. Bisnesenkelit sijoittavat omaa henkilökohtaista varallisuuttaan ja heidän ”ei ole pakko” sijoittaa, jolloin yrittäjän henkilökemiat ja mahdollisuus vaikuttaa tärkeäksi koettuun asiaan kasvattavat merkitystään.”

Enkelisijoittaminen on aina väliaikaista ja kestää tietyn vaiheen yrityksen elinkaaresta. Tavoiteaika sijoituksille on noin viisi vuotta, mutta pisimmillään sijoittaja voi olla mukana jopa yli 10 vuotta.

Hyvin usein enkelit hakevat sijoituskohteita, jotka ovat heidän osaamis- ja kontaktiverkostoaan lähellä myös maantieteellisesti. Vain harva enkeli sijoittaa itsestään yli 200 km etäisyydellä oleviin kohteisiin muutoin kuin yhteissijoitusten kautta. Tällöin lähimpänä oleva enkeli yleensä huolehtii sijoituksesta ja edustaa sijoittajaryhmää.

Miksi sijoittajat hakevat 80 % vuotuista arvonnousua?

Sijoituspäätös tehdään vain hyviin yhtiöihin. Todellisuudessa kuitenkin vain 1/10 sijoituksesta onnistuu, 4/10 antaa omat takaisin ja lopuissa menetetään kaikki.

Jos sijoittajan vuotuinen tuottotavoite portfoliolle on 20%, laskennallinen sijoituksen kesto 5 vuotta ja onnistumisen todennäköisyys 10%, on yhden sijoituksen tuotettava 80% vuotuista tuottoa, jotta sijoittajalla olisi resursseja tehdä jatkossakin uusia sijoituspäätöksiä. Toisin sanoen sijoituksen tuotto-odotus (ROI) on oltava päätöshetkellä 20- kertainen.

Bisnesenkelien motivaatiotekijät ovat usein muualla kuin rahassa. Taustalla saattaa olla halu vaikuttaa maailman kehittymiseen (Impact investment) tai tahto auttaa kotiseutua. Muita motivaatiotekijöitä saattavat olla mm. halu pysyä kehityksen kärjessä ja halu saada vaihtelua golf-pelien välille. Vaikka ensisijaiset motivaatiotekijät ovat muita kuin raha, motivoi myös korkea tuotto-odotus tekemään sijoituksia. Raha on polttoaine, jota ilman sijoitusten jatkaminen ei onnistu.